Kraftstråket, Hallonbergen/Stockholm

Uppdrag: AM Public har fått i uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren att projekt leda en omfattande konstsatsning i Hallonbergen under 5 år. Under hösten 2019 påbörjas arbetet med ett konstprogram/förstudie som ska fungera som stöd för satsningen och det kommer även att initieras samarbeten med lokala aktörer, fastighetsägare, etc. Det befintliga bostadsområdet ska rustas upp och förtätas i form av nybyggnation av 3000 nya bostäder och förbättring av utemiljöer och mötesplatser. Uppdraget tar även avstamp i tidigare konstsatsningar i området t.ex. Parklek Parlament 2010-2014 med konstnären Kerstin Bergendal. Eftersom utbyggnaden och förtätningen kommer att ta tid kan konstsatsningen vara en tydlig motor i samtalet om områdets förändring och utveckling.

Uppdragsgivare: Förvaltaren